KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDILANLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Krizantem Sok. No:30 34330 Levent/İstanbul adresinde hizmet veren ve 7240156312 Vergi Kimlik Numaralı Berrin Pehlivan (bundan böyle “ONKOLOG” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup, ONKOLOG kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir. İşbu aydınlatma metni ilgili kanun kapsamında hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bizimle paylaştığınız kimlik kategorisinde yer alan; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız; iletişim kategorisinde yer alan; elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz olarak tanımlanan kişisel veriler ile boy, kilo ve kronik rahatsızlıklarından oluşan özel nitelikli bilgilerinizden olan kişisel sağlık verileriniz olarak adlandırılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

ONKOLOG ile olan hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, kayıt, iletişim, sağlıklı yaşam ile yaşam tarzınız konusunda destek olunması ile sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için mevzuatta öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak ONKOLOG kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda; aşağıda detayları yazılı amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz depolanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Sizlere uygun tedavi ve sağlıklı yaşam programı hizmetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Danışmanlık Merkezi ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Danışmanlık Merkezi Yönetimi, danışan memnuniyetinin ölçülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi yetkilisi tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,
 • Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

Bununla birlikte Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin rızası aranmaksızın otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz ONKOLOG, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ile kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut, şirket çalışanları vb. hizmetleri sunan şirketlerle) hukuki ve mali işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile karşılıklı kabul edilen gizlilik politikaları çerçevesinde kişisel veriler paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Tüzük uyarınca, info@berrinpehlivan.com adresine mail göndererek veya Krizantem Sok. No:30 34330 Levent/İstanbul adresine posta yoluyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya sizinle ilgili işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etmeye, işleme faaliyetine itiraz etmeye, bir denetim makamına şikayette bulunmaya, otomatik yollarla veri işlenen durumlarda kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta almaya ve bu verileri kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın başka bir kontrolöre iletmeye, hatta teknik açıdan uygulanabilirlik mevcutsa doğrudan bir kontrolörden diğerine verilerinizi göndermeye (veri taşınabilirliği) hakkınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. DİYETİSYEN, söz konusu talepleri değerlendirerek talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. ONKOLOG’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Danışanın veya Danışanın Velisi/Vasisinin

Ad – Soyadı :

TC Kimlik numarası:

Adres:

Tarih – İmza (imza ile beraber lütfen “Yukarıda anlatılanları okudum ve anladım.” yazınız)

(16 yaş üzeri gençlerimizin, velileri dışında kendisinin de bu kısmı doldurması ricadır.)

Ad – Soyadı :

TC Kimlik numarası:

Adres:

 

Tarih – İmza (imza ile beraber lütfen “okudum, anladım” yazınız)